Jak przeprowadzić IPO na rynku NewConnect?

NewConnect to rynek papierów wartościowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Powstał on stosunkowo niedawno, bo w 2007 roku i jest przeznaczony dla młodych spółek, które działają w tzw. nowych technologiach. Dzięki temu firmy np. z branży IT lub biotechnologi, które posiadają niewielką kapitalizację, mogą wyemitować swoje akcje i pozyskać kapitał. Wprawdzie odbywa się to według alternatywnego systemu obrotu, jednak wciąż jest to regulowane odpowiednimi procedurami. Tak jak na rynku głównym giełdy, tutaj również należy przygotować się do IPO – pierwszej oferty publicznej. Sporządzony prospekt emisyjny musi uzyskać też akceptację Komisji Nadzoru Finansowego. Trochę inaczej wyglądają jednak dalsze zasady wprowadzenia spółki na rynek NewConnect.

Procedury wprowadzenia firmy na giełdę NewConnect

Wniosek o możliwość wyemitowania akcji na giełdzie NewConnect mogą składać jedynie spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne, a prospekt emisyjny powinien zawierać wszelkie wymagane informacje. Jeśli między sporządzeniem prospektu a datą złożenia wniosku pojawiły się dodatkowe, istotne zdarzenia lub informacje, należy je zawrzeć w dodatkowych załącznikach. Wobec firmy, która chce wejść na giełdę nie może toczyć się postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe, a jej kapitał powinien wynosić minimum 500 000 złotych. Kolejnym wymogiem jest to, by minimum 15% akcji lub praw do nich, należało do przynajmniej 10 akcjonariuszy. Nie mogą być oni powiązani ze spółką, ani posiadać więcej niż 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Należy również przedstawić sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, które zawiera opinię biegłego rewidenta.

Kto nie musi sporządzać prospektu emisyjnego?

Spółka, które chce wyemitować papiery wartościowe na rynku NewConnect, nie zawsze jest zobowiązana do sporządzenia prospektu emisyjnego, a wciąż może zorganizować pierwszą publiczną ofertę. Wystarczy skierować ją jedynie do inwestorów kwalifikowanych lub takich inwestorów, którzy zakupią akcje o wartości minimum 100 000 euro. Wartość nominalna takich akcji nie może wynosić mniej niż 10 groszy, ale jeśli spółka już wcześniej wyemitowała akcje na rynku NewConnet o mniejszej wartości, nie jest to wymagane.

Comments are closed.