Podatek od nieruchomości – kto jest zwolniony?

Podatki od nieruchomości to opłaty samorządowe. Pochodzące z nich wpływy każdego roku zasilają budżet gminy i pozwalają finansować inwestycje mające przede wszystkim charakter lokalny. Działają na tej samej zasadzie co podatki gruntowe (rolne), leśne czy podatki od środków transportu. Kiedy należy je płacić? Jaka jest obecnie stawka podatku za dom i mieszkanie, a ile wynosi opłata za grunt czy też lokal, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza? 

Kto musi zapłacić podatek od nieruchomości?

Obowiązek ten, wbrew pozorom, ciąży nie tylko na właścicielach nieruchomości. Podatek od nieruchomości jest także wymagany od użytkowników wieczystych czy samoistnych posiadaczy mających ograniczone prawo własności do określonego budynku czy gruntu. 

Nie ma natomiast żadnego znaczenia rodzaj osobowości prawnej. Podatek od swojej nieruchomości płacą nie tylko osoby fizyczne, ale również osoby prawne i spółki, które nie posiadają osobowości prawnej. Podatek obowiązkowo muszą też zapłacić posiadacze zależni nieruchomości, która stanowi własność Skarbu Państwa. W tym ostatnim przypadku podatnik nie musi nawet posiadać tytułu prawnego do danej nieruchomości,. Zostaje on objęty podatkiem tylko na mocy umowy zawieranej z właścicielem nieruchomości.

Co jest objęte podatkiem od nieruchomości?

Opodatkowaniem jest objęta każda nieruchomość, czyli również grunt i znajdujący się na nim budynek. Warto przy tym pamiętać, że z podatku są zwolnione niektóre nieruchomości, do których zaliczamy:

  • użytki rolne i grunty leśne, 
  • siedziby ambasad, konsulatów i placówek dyplomatycznych,
  • grunty znajdujące się pod kanałami żeglownymi,
  • nieruchomości wykorzystywane przez jednostki samorządu terytorialnego,
  • grunty znajdujące się pod drogami publicznymi.

Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia – w przypadku gruntów, a także powierzchnia użytkowa – w przypadku budynków.

Należy natomiast pamiętać, że wielkość powierzchni, która zostaje zaliczona do powierzchni użytkowej, jest uzależniona od wysokości.

Podatek od nieruchomości jest każdorazowo ustalany na mocy decyzji określonego organu podatkowego, czyli wójta, burmistrza bądź też prezydenta miasta. Wysokość tego zobowiązania obliczana jest natomiast na podstawie deklaracji składanej przez podatnika. Zobowiązanie tego typu można opłacić w ramach jednorazowej wpłaty albo w czterech ratach.

Comments are closed.